กระทรวงยุติธรรมขอเชิญประชาชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับร่าง พรบ. ฯ

19 พ.ค. 2560 09:48 น. 109 ครั้ง

ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับเพศ) (ฉบับกระทรวงยุติธรรมเสนอและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาพิจารณาในวาระสามแล้ว)

 ร่างฯ ที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาพิจารณาในวาระสามแล้ว เสนอเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

แบบฟอร์มการให้ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... (ความผิดเกี่ยวกับเพศ)

ในระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ทางเว็บไซต์ของกระทรวงยุติธรรม http://www.moj.go.th และเว็บไซต์ http://www.lawamendment.go.th