“ยุติธรรม” เปิดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์

19 พ.ค. 2560 16:28 น. 231 ครั้ง

 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และโฆษกกระทรวงยุติธรรม

เป็นประธานเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการกำหนดแนวทางและเป้าหมาย

ในการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ของกระทรวงยุติธรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ตลอดจนสร้างเครือข่ายด้านงานประชาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในสังกัด

เพื่อให้สามารถบูรณาการงานด้านการสื่อสารและการรับรู้ด้านงานยุติธรรมไปสู่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง

 โดยมีโฆษกประจำหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมฯ

ณ ศูนย์การเรียนรู้กระทรวงยุติธรรม ชั้น ๗ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ