ป.ป.ส. ร่วมมือกับเครือข่ายเกษตรกร แก้ไขปัญหายาเสพติด

25 พ.ค. 2560 13:40 น. 626 ครั้ง

         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นสักขีพยานการลงนาม MOU ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ส.
กับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด
พร้อมทั้งมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่

         เมื่อวันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ
(ผอ.ศอ.ปส.) เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด ระหว่าง
นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. กับว่าที่ร้อยตรี สมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภา
เกษตรกรแห่งชาติ พร้อมทั้งมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับ
พื้นที่ ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า การลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน ถือเป็น
ตัวชี้วัดสำคัญของงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งต้องอาศัยชุมชนและ
เครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพ และมีขีดความสามารถในการสร้างความร่วมมือ
ระดับพื้นที่ โดยในขณะนี้สำนักงาน ป.ป.ส.ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสภาเกษตรกรซึ่งเป็นภาคี
เครือข่ายที่มีความเข็มแข็งแล้ว สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปในอนาคต คือ การทำให้ความร่วมมือดังกล่าว
เป็นจริงได้ในทางปฏิบัติ โดยจะต้องอาศัยหลักการทำงานตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี คือ จะต้อง
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงาน และจะต้องตระหนักถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง
ทั้งนี้ การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ นอกจากจะต้องอาศัยการสร้างภาคีเครือข่าย
ประชารัฐที่เข้มแข็งแล้ว ยังจะต้องมีการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งจากภายในและสร้างเกราะป้องกันจากภายนอก ซึ่งการปรับเปลี่ยน
นโยบาย การแก้ไขกฎหมายให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และการสร้างการรับรู้ให้กับ
ประชาชน ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประสบ
ผลสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม

         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวต่ออีกว่า การแก้ไขปัญหายาเสพติด
กระทรวงยุติธรรม ไม่ได้ให้ความสำคัญเฉพาะการปราบปรามเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการป้องกัน
บำบัด ฟื้นฟู และการจำแนกระหว่างผู้เสพกับผู้ค้าออกจากกันอย่างชัดเจน ซึ่งมีความสำคัญไม่น้อย
ไปกว่าการปราบปรามยาเสพติด โดยได้ให้ความสำคัญกับหมู่บ้านและชุมชน เพราะถือว่าเป็นจุดแตกหัก
ของการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกระทรวงยุติธรรมพร้อมร่วมมือกับเครือข่ายสภาเกษตรกรทุกพื้นที่
ทั้งเรื่องแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆ  ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือส่วนราชการโดยเฉพาะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านและชุมชน โดยบูรณาการการทำงาน
แบบสมบูรณ์ รวมถึงการเดินงานยุติธรรมชุมชนของกระทรวงยุติธรรมร่วมกับกลไกระดับหมู่บ้านของ
กระทรวงมหาดไทย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

         ทั้งนี้ เครือข่ายเกษตรกร เป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญในระดับพื้นที่ สามารถให้ความช่วยเหลือ
เฝ้าระวัง และป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ได้ สำนักงานป.ป.ส. จึงได้จัดให้มีการลงนามMOU
ดังกล่าวขึ้น เพื่อบูรณาการ ความร่วมมือกับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในการอบรมสมาชิก
สภาเกษตรกรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด เพื่อนำความรู้ดังกล่าว
ไปถ่ายทอดยังเกษตรกรในหมู่บ้าน และมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพื้นที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามมีสมาชิกสภาเกษตรกรและผู้แทน
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าว กว่า ๖๐๐ คน

***********************************************************