“ยุติธรรม” พร้อมให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์แก่ประชาชน

26 พ.ค. 2560 15:43 น. 865 ครั้ง
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดให้บริการทางนิติวิทยาศาสตร์ เน้นการเข้าถึงประชาชนโดยตรง จำนวน ๓ ด้าน ภายใต้แนวคิด “เข้าถึงง่าย ได้มาตรฐานบริการเท่าเทียม”

         เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสมณ์ พรหมรส ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้แถลงข่าวการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์แก่ประชาชน ภายใต้แนวคิด “เข้าถึงง่าย ได้มาตรฐาน บริการเท่าเทียม” เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงความยุติธรรม
อย่างสะดวก รวดเร็ว และเท่าเทียม ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ

         ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้เปิดให้บริการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ ๓ ด้านแก่ประชาชน ได้แก่ การตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร
การตรวจสารเสพติดในเส้นผม และการตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์พ่อ แม่ ลูก และ
เครือญาติสายตรง เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ที่ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงความยุติรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเท่าเทียม โดยประชาชนสามารถขอรับบริการได้ด้วยตนเองที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ชั้น ๙ อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้บริการ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ หลังจากนั้น
จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมตามประกาศคณะกรรมการกำกับการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์
โดยในช่วงแรกของการเปิดให้บริการนั้นจะบริการตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร จำนวน ๑๐ รายต่อเดือน ตรวจสารเสพติดในเส้นผม จำนวน ๒๐ รายต่อเดือน และตรวจ DNA จำนวน ๕๐ รายต่อเดือน สำหรับประชาชนผู้สนใจใช้บริการสามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
๐ ๒๑๔๒ ๓๖๒๐, ๐๖๒ ๓๒๓ ๙๐๐๐ และสายด่วน ๑๑๑๑ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตาม
รายละเอียดการใช้บริการและอัตราค่าธรรมเนียมได้ทางเว็บไซต์ http://www.cifs.moj.go.th
         ทั้งนี้ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการนำกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการพิสูจน์
หาข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและความโปร่งใสในทางคดีอาญา โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถเข้าถึงงานบริการดังกล่าวได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว และเท่าเทียม ด้วยเหตุนี้
สถาบันนิติวิทยาศาตร์ ในฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจดังกล่าว จึงได้เปิดให้บริการ
ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์แก่ประชาชนโดยตรง โดยใช้เทคนิคการตรวจที่มีค่าความเชื่อมั่น
สูงกว่าเดิม และมีแพทย์ พยาบาลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ซึ่งการตรวจพิสูจน์ทุกประเภท
ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ผลการพิสูจน์เป็นไปตามหลักวิชาการ สามารถนำไปใช้
ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ลดขั้นตอนฟ้องร้องการเป็นคดีในชั้นศาล และเป็นเครื่องมือในการติดตามเฝ้าระวังการใช้สารเสพติดได้

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด