การประชุมเพื่อทบทวนโครงสร้างของสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 6-15

29 พ.ค. 2560 10:26 น. 147 ครั้ง

            นายประสาร  มหาลี้ตระกูล  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในการประชุมเพื่อทบทวนโครงสร้างของสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 6-15 ณ ห้องประชุมกองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ชั้น 6 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ  เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร