การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard กรมคุมประพฤติครั้งที่ 1/2560

30 พ.ค. 2560 10:37 น. 160 ครั้ง

        นายประสาร  มหาลี้ตระกูล  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมคุมประพฤติครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน ( 1 ต.ค. 2559- 31 มี.ค. 2560) ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4