กรมบังคับคดีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานด้านการบังคับคดีแพ่งของประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศคู่เจรจา และองค์กรระหว่างประเทศ

9 มิ.ย. 2560 19:22 น. 130 ครั้ง

วันนี้ (9 มิถุนายน 2560) เวลา 09.00 น. กรมบังคับคดี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานด้านการบังคับคดีแพ่งของประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศคู่เจรจา และองค์กรระหว่างประเทศ โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี และผู้บริหารกรมบังคับคดี ร่วมการประชุม ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศคู่เจรจา (สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี) สหพันธรัฐรัสเซีย องค์กรระหว่างประเทศ

            สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ ผู้แทนจากธนาคารโลกโดยMs. Maria Adelaida Velez Posada, Enforcing Contracts Team ให้คำแนะนำรวมทั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางในการก้าวไปสู่การเป็นผู้ปฏิบัติที่ดีเลิศด้านการบังคับการให้เป็นไปตามข้อตกลง ภายใต้กรอบการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลกแก่ผู้แทนจากประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุม โดยผู้แทนของแต่ละประเทศร่วมกันหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดีแพ่งของประเทศตน รวมทั้งแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางในการพัฒนากระบวนการบังคับคดีเพื่อยกระดับการบังคับคดีแพ่งประเทศสมาชิก ลดค่าใช้จ่ายและกระบวนการที่ไม่จำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล นอกจากนี้ ได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานล่าสุดของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ ทั้งในทวีปต่างๆและในระดับโลก โดยMarc Schmitz รองประธานสภาพเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ โดยได้กล่าวถึงโครงสร้างขององค์กร ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในด้านการบังคับคดีจากประเทศต่างๆกว่า 50 ประเทศ และได้ทำโครงการต่างๆ จำนวนมากเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งของหลักกฎหมายและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพในการบังคับคดี เช่น การจัดการประชุม STROBA ซึ่งเป็นการประชุมระหว่างประเทศในยุโรป เพื่อค้นหาแนวทางปฏิบัติที่ดีเลิศ