โครงการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อระดมความคิดเห็นคณะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาร่างแนวคำถามโครงการวิจัย

12 มิ.ย. 2560 14:01 น. 123 ครั้ง

           นายชัยวัฒน์  ร่างเล็ก  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการสืบเสาะและพินิจเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นคณะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาร่างแนวคำถามโครงการวิจัยเรื่อง “การเยียวยาความเสียหายให้กับผู้เสียหายในงานคุมประพฤติ” ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะที่ปรึกษาและผู้เชียวชาญได้ร่วมกันพิจารณาร่างแนวคำถามสำหรับใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยในโครงการ เรื่องการเยียวยาความเสียหายให้กับผู้เสียหายในงานคุมประพฤติและเป็นการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นที่คาดว่าสำคัญอันจะเป็นประโยชน์ต่อโครงการวิจัย ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์