สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรมศึกษาดูงานและเจรจาแนวทางความร่วมมือทางนิติวิทยาศาสตร์ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

14 มิ.ย. 2560 16:34 น. 264 ครั้ง

         เมื่อวันที่ ๔-๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายสมณ์ พรหมรส ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นำคณะประกอบด้วย พล.ต.ท. กิตติพงษ์ เงามุข
ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, นายแพทย์ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์, พล.ต.ต.นายแพทย์พรชัย สุธีรคุณ ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาและคณะฯ เยี่ยมชมการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงตำรวจ สาธารณรัฐประชาชนจีน (Institute of Forensic Science, Ministry of Public Security, China) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

         โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ ๓ ประการคือ

๑. ศึกษาดูงานทางนิติวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลและระบบการเชื่อมโยง

๒. หารือแนวทางความร่วมมือด้านนิติวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน

๓. บูรณาการความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่างสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม กับ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ และสถาบันนิติเวชวิทยาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานทางนิติวิทยาศาสตร์ต่างๆ ของประเทศ เช่น ภาควิชานิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, โรงพยาบาลวชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร, หน่วยนิติเวช โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผลที่ได้รับจากการศึกษาดูงานครั้งนี้ มีดังนี้ ๑. Roadmapการจัดทำความร่วมมือระหว่างสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ประเทศไทย กับ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงตำรวจ สาธารณรัฐประชาชนจีน (Institute of Forensic Science, Ministry of Public Security, China) โดยกำหนดให้ภายใน ๑ ปีมีการจัดทำ MOU ระหว่างสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กับกระทรวงตำรวจ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งภายหลังการจัดทำ MOU จะมีการส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำฐานข้อมูลและระบบเชื่อมโยงข้อมูลดีเอ็นเอลายพิมพ์นิ้วมือและภาพใบหน้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาฐานข้อมูลและระบบเชื่อมโยงด้านดังกล่าว รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ ของประเทศไทย