ผลการดำเนินงานกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือนเมษายน 2560

15 มิ.ย. 2560 13:27 น. 383 ครั้ง

1.ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

2. ด้านการสร้างความปลอดภัยในสังคม

3. ด้านการอำนวยความยุติธรรม

4. ด้านการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

5. ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมด้านความมั่นคง

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด