ผลการดำเนินงานกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือนเมษายน 2560

15 มิ.ย. 2560 13:27 น. 330 ครั้ง

1.ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

2. ด้านการสร้างความปลอดภัยในสังคม

3. ด้านการอำนวยความยุติธรรม

4. ด้านการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

5. ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมด้านความมั่นคง

เอกสารแนบ