กระทรวงยุติธรรม เปิดเวทีระหว่างประเทศ หารือแนวทางการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสหประชาชาติ

30 มิ.ย. 2560 09:38 น. 403 ครั้ง

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมพินิจฯ ร่วมกับสำนักงานกิจการยุติธรรม จัดการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ ๑๕ เพื่อรณรงค์และสร้างความตระหนักให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการไม่ใช้ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม ให้มีการปฏิบัติที่มีความก้าวหน้า สอดคล้องกับมาตรฐานของสหประชาชาติ

               เมื่อวันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ ๑๕ ว่าด้วยการยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม (The ๑๕th National Symposium on Ending Violence against Children in Juvenile Justice System) พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “การนำความเปลี่ยนแปลงที่ดีมาสู่ชีวิตของเด็กและเยาวชนภายใต้กระบวนการยุติธรรม โดยใช้ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการทางปฏิบัติของสหประชาชาติในการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในด้านการป้องกันอาชญากรรม และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (UN Model Strategies)” ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

               สำหรับการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงสถานการณ์ ผลกระทบของความรุนแรง นำเสนอองค์ความรู้ สถิติ และผลการดำเนินงานความคืบหน้าทางวิชาการ ในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย พร้อมทั้งเป็นเวทีให้กับภาคีเครือข่าย ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์ และนำเสนอสิ่งที่แต่ละหน่วยงานได้ดำเนินการในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม โดยเน้นให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน ร่วมกำหนดนโยบาย และยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนภายใต้กระบวนการยุติธรรม เพื่อขจัดความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน ไม่ให้จดจำเป็นพฤติกรรมและนำมาลอกเลียนแบบต่อไปในอนาคต และมีความก้าวหน้าสอดคล้องกับมาตรฐานสหประชาชาติ โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ประกอบด้วย คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ สถาบันกำกับดูแลกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนระหว่างประเทศ สภากระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนระดับภาคพื้นเอเชีย - แปซิฟิก และอนุกรรมการอาเซียนของสภากระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนระดับภาคพื้นเอเชีย - แปซิฟิก

              ด้านนายสุวพันธุ์ฯ กล่าวว่า สถานการณ์ปัจจุบันพบว่าเด็กและเยาวชนทั่วโลกถูกกระทำความรุนแรงเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ การถูกล่วงละเมิดทางเพศ รวมทั้งขาดการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวและประเทศในกลุ่มอาเซียนเช่นเดียวกัน จึงจำเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อนำไปสู่การยกระดับแนวทางการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน ป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงกระทำผิดซ้ำ ด้านนายสุวพันธุ์ฯ กล่าวว่า สถานการณ์ปัจจุบันพบว่าเด็กและเยาวชนทั่วโลกถูกกระทำความรุนแรงเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ การถูกล่วงละเมิดทางเพศ รวมทั้งขาดการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวและประเทศในกลุ่มอาเซียนเช่นเดียวกัน จึงจำเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อนำไปสู่การยกระดับแนวทางการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน ป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงกระทำผิดซ้ำ จากนั้นจะนำข้อเสนอรายงานต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้รับทราบ เนื่องจากรัฐบาลให้ความสนใจกับปัญหาความรุนแรงในกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ภายใต้การดูแล ด้านการถูกคุมประพฤติ ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เน้นย้ำในเรื่องการดำเนินการในอนาคต คือ ต้องปรับปรุงกลไกการทำงานที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  

              อย่างไรก็ตาม ผลจากการประชุมในครั้งนี้จะทำให้ประเทศไทยได้ข้อเท็จจริง ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปกำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal- SDGs) เกี่ยวกับการป้องกันเด็กจากความรุนแรงในทุกรูปแบบ อีกทั้งนำไปเป็นข้อมูลเพื่อหารือและอภิปรายในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ ๑๕ (United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice) ซึ่งจะจัดขึ้นในปี ๒๐๒๐ ณ ประเทศญี่ปุ่นด้วย 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด