ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนยุติธรรมของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที 2

30 มิ.ย. 2560 11:20 น. 326 ครั้ง

เอกสารแนบ