นิติวิทย์ฯ ลงพื้นที่ช่วยคนไทย ได้สัญชาติ

7 ก.ค. 2560 19:24 น. 101 ครั้ง

       วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กลุ่มนิติเวชคลินิก กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้จัดทีมให้บริการประชาชนผู้ประสบปัญหาทางทะเบียนราษฎร เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการภาครัฐ ให้บุคคลได้รับสิทธิความเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์ โดยได้รับการร้องขอจากสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสมุทรสาคร ให้จัดเก็บสารพันธุกรรมจากบุคคลเพื่อนำผลการตรวจเป็นหลักฐานประกอบการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน ตามโครงการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมแก่ราษฎรไร้สถานะและประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีประชาชนผู้ประสบปัญหาจากสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสมุทรสาคร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกระทุ่มแบนและที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร เข้ารับการตรวจสารพันธุกรรม รวมบุคคลผู้ประสบปัญหาและบุคคลอ้างอิงเข้ารับการจัดเก็บสารพันธุกรรมทั้งสิ้น ๔๕ ราย
ซึ่งทุกคนที่มาในวันนี้ต่างมีความหวัง หากคุณสมบัติของพวกเขาครบถ้วนพวกเขาจะได้สิทธิความเป็นคนไทยกลับคืนมา ณ สำนักงานเทศบาลนคสมุทรสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร