สยจ.ชัยนาท ผสานพลังศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านกล้วย ขับเคลื่อนการอำนวยความยุติธรรมสู่ประชาชนในระดับพื้นที่

12 ก.ค. 2560 17:24 น. 253 ครั้ง

 

เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
นายร่มพงษ์ ผลวัฒนะ ยุติธรรมจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่
จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านกล้วย จังหวัดชัยนาท
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายด้านงานยุติธรรมไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

โอกาสนี้ ยุติธรรมจังหวัดชัยนาท และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านกล้วย
เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนฯ
ตลอดจนแนะนำแนวทางการพัฒนาศูนย์ยุติธรรมฯ
เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการอำนวยความยุติธรรมสู่ประชาชนในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริง