กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 12

14 ก.ค. 2560 14:46 น. 191 ครั้ง

              พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์  เศวตนันทน์  อธิบดีกรมคุมประพฤติมอบหมายให้นางสาวอัจฉรา  ทองตัน  ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมของกรมคุมประพฤติทั้งหมด 3 ท่าน ซึ่งได้รับประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ในหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 12  จัดโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม  โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารกระบวนการยุติธรรม  การคิดวิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหา  และพัฒนากระบวนการยุติธรรมแบบบูรณาการของนักบริหารในกระบวนการยุติธรรม  โดยมีนายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมเซ็นทรา  ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ  กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด