สยจ. ชุมพร จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน

17 ก.ค. 2560 16:50 น. 333 ครั้ง

          เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติในฐานะยุติธรรมจังหวัดชุมพร จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน
เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร พร้อมทั้ง   เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การบริการประชาชนด้านงานยุติธรรม” โดยได้รับเกียรติจากนางสาววิมลพรรณ พุฒิวัฒนสถาพร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การจัดการความขัดแย้งและการระงับข้อพิพาทในชุมชน”

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด