ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

นายอนุชา นาคาศัย
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม
E-mail: natthaphat.y@moj.go.th
โทร: 0 2141 6420
นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
นายวัลลภ นาคบัว
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม
E-mail: wallop.n@moj.go.th
โทร: 0 2141 5101
นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย
E-mail: sahakarn.p@moj.go.th
โทร: 0 2141 5105
นางอรัญญา ทองน้ำตะโก
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยความยุติธรรม
โทร: 0 2141 5115
พันตำรวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
โทร: 0 2141 5118

ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

นายนิมิต ทัพวนานต์
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
E-mail: nimit.d@moj.go.th
โทร: 0 2141 7530
นางสาวเอมอร เสียงใหญ่
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
E-mail: aimon.s@moj.go.th
โทร: 0 2141 5427
นางจิรภา สินธุนาวา
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
E-mail: jirapa.s@moj.go.th
โทร: 0 2141 4976
นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
นายเสกสรร สุขแสง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
นางสาวพัชรศรี ศรีเมือง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

นางสาวรวิวรรณ จตุรพิธพร
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
E-mail: raviwan.j@moj.go.th
โทร: 0 2141 5110

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม

กรมคุมประพฤติ

นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์
อธิบดีกรมคุมประพฤติ
นางธารินี แสงสว่าง
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
E-mail: tharinee.s@probation.mail.go.th
โทร: 0 2141 4709
พันตำรวจโท มนตรี บุณยโยธิน
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
E-mail: montree.b@probation.mail.go.th
โทร: 0 2141 4900
นางนุสรา วงษ์สุวรรณ
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

นายเรืองศักดิ์ สุวารี
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
E-mail: ruangsak.s@rlpd.go.th
โทร: 0 2141 2705
นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร
รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
E-mail: kerrchoke.k@led.mail.go.th
โทร: 0 2881 4802
นางสุจิตรา แก้วไกร
รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมบังคับคดี

นางทัศนีย์ เปาอินทร์
อธิบดีกรมบังคับคดี
E-mail: tussanee.p@rlpd.go.th
โทร: 0 2141 2706
นางสุกัญญา บุษยนาวิน
รองอธิบดีกรมบังคับคดี
นางสาวดวงดาว เกียรติพิศาลสกุล
รองอธิบดีกรมบังคับคดี

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์
อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
E-mail: wkcifs@gmail.com
โทร: 0 2141 6451
นางสาวศิริประกาย วรปรีชา
รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
E-mail: siriprakai@hotmail.com
โทร: 0 2141 6456
นายโกมล พรมเพ็ง
รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
E-mail: komol.moj@gmail.com
โทร: 0 2141 3558
นางนลินนาถ ไกรนรา
รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมราชทัณฑ์

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์
อธิบดีกรมราชทัณฑ์
E-mail: ayuth@correct.go.th
โทร: 02 967 3334
นายสิทธิ สุธีวงศ์
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
E-mail: ddgsitthi@gmail.com
โทร: 0 2967 3356
นายณรงค์ จุ้ยเส่ย
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
นายชาญ วชิรเดช
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
นางสาวจุฑารัตน์ จินตกานนท์
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
พันตำรวจโท พเยาว์ ทองเสน
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ร้อยตำรวจเอก วิษณุ ฉิมตระกูล
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

สำนักงานกิจการยุติธรรม

พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ
ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม
E-mail: phongthon44@gmail.com
โทร: 0 2141 3689
นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก
รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม
E-mail: r_chaiwat@oja.go.th
โทร: 0 2141 3699
นายชาตรี จันทร์เพ็ญ
รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์
ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์ ไวยวุฒิ
รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
E-mail: worawee.w@cifs.mail.go.th
โทร: 0 2142 3463
พันตำรวจโท เชน กาญจนาปัจจ์
รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)

นายวิชัย ไชยมงคล
เลขาธิการ ป.ป.ส.
E-mail: wichaic@oncb.go.th
โทร: 0 2247 0901-19 ต่อ 10003
นายธนากร คัยนันท์
รองเลขาธิการ ป.ป.ส.
E-mail: thanakornk@oncb.go.th
โทร: 0 2247 0901-19 ต่อ 10005
นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์
รองเลขาธิการ ป.ป.ส.
นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร
รองเลขาธิการ ป.ป.ส.

 

ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว