ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
นายธนวัชร นิติกาญจนา
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
นายวิทยา สุริยะวงค์
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย
นายวัลลภ นาคบัว
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม
นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยความยุติธรรม
นายนิยม เติมศรีสุข
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

นายนิมิต ทัพวนานต์
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
นายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
นางสาวเอมอร เสียงใหญ่
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
นางจิรภา สินธุนาวา
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

นายอภิชาต จารุศิริ
ที่ปรึกษาเฉพาะด้านนโยบาย และการบริหารงานยุติธรรม
นางสาวรวิวรรณ จตุรพิธพร
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม

นางสาวรวิวรรณ์ ศรีวนาภิรมย์
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม

กรมคุมประพฤติ

นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต
อธิบดีกรมคุมประพฤติ
นางธารินี แสงสว่าง
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
พันตำรวจโท มนตรี บุณยโยธิน
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

นายเรืองศักดิ์ สุวารี
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
นางทัศนีย์ เปาอินทร์
รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมบังคับคดี

นางอรัญญา ทองน้ำตะโก
อธิบดีกรมบังคับคดี
นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร
รองอธิบดีกรมบังคับคดี
นายเสกสรร สุขแสง
รองอธิบดีกรมบังคับคดี
นางสาวปนัดดา สินธุวิสุทธ์
รองอธิบดีกรมบังคับคดี

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์
อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นางสาวศิริประกาย วรปรีชา
รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์
รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นายโกมล พรมเพ็ง
รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมราชทัณฑ์

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์
อธิบดีกรมราชทัณฑ์
นายธวัชชัย ชัยวัฒน์
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
นายสิทธิ สุธีวงศ์
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
พันตำรวจโท ปกรณ์ สุชีวกุล
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
พันตำรวจโท สุภัทธ์ ธรรมธนารักษ์
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
พันตำรวจเอก อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

สำนักงานกิจการยุติธรรม

พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ
ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม
นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร
รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม
นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก
รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล
ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์ ไวยวุฒิ
รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)

นายวิชัย ไชยมงคล
เลขาธิการ ป.ป.ส.
พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล
รองเลขาธิการ ป.ป.ส.
พันตำรวจโท ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์
รองเลขาธิการ ป.ป.ส.
นายธนากร คัยนันท์
รองเลขาธิการ ป.ป.ส.

 

E-learning(oic.go.th)
ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ทำหน้าที่นักจิตฯ
วารสารวิชาการ"Unisearch Journal"
สำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตetda
e-Notice System
AIPA
ข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน
เน็ตประชารัฐ
Thailand Tourism Directory
นามสงเคราะห์ส่วนราชการ
สำนักงานพระพุทธศาสนา
e-Government
GovChannel
Ginfo
คณะกรรมการร่างรับธรรมนูญ
itd
กรมอนามัย
สาระดีๆ จากศาลปกครอง