ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
พันตำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยความยุติธรรม
นายวิทยา สุริยะวงค์
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย
พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
นายประสาร มหาลี้ตระกูล
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

พันตำรวจเอก สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
นายนิมิต ทัพวนานต์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
นายอายุตม์ สินธพพันธุ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
นายพยนต์ สินธุนาวา
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
นายมณฑล แก้วเก่า
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

นายอภิชาติ จารุศิริ
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและการบริหารงานยุติธรรม
นางสาวรวิวรรณ จตุรพิธพร
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม

นางสาวรวิวรรณ์ ศรีวนาภิรมย์
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม
นางจิรภา สินธุนาวา
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม

กรมคุมประพฤติ

นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต
อธิบดีกรมคุมประพฤติ
นางธารินี แสงสว่าง
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
พันตำรวจโท มนตรี บุณยโยธิน
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

นายเรืองศักดิ์ สุวารี
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
นางสาวเอมอร เสียงใหญ่
รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร
รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมบังคับคดี

นางอรัญญา ทองน้ำตะโก
อธิบดีกรมบังคับคดี
นางทัศนีย์ เปาอินทร์
รองอธิบดีกรมบังคับคดี
นายเสกสรร สุขแสง
รองอธิบดีกรมบังคับคดี

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์
อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นายอภิชาติ จารุศิริ
รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นางสาวศิริประกาย วรปรีชา
รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์
รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมราชทัณฑ์

พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์
อธิบดีกรมราชทัณฑ์
นายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
นายธวัชชัย ชัยวัฒน์
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
พันตำรวจโท ปกรณ์ สุชีวกุล
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

สำนักงานกิจการยุติธรรม

นายวัลลภ นาคบัว
ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม
นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย
รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม
นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร
รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์
ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
พันตำรวจโท ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์
รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
นายโกมล พรมเพ็ง
รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)

นายนิยม เติมศรีสุข
เลขาธิการ ป.ป.ส.
พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล
รองเลขาธิการ ป.ป.ส.
นายวีรวัฒน์ เต็งอำนวย
รองเลขาธิการ ป.ป.ส.

 

สำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตetda
e-Notice System
AIPA
ข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน
เน็ตประชารัฐ
Thailand Tourism Directory
นามสงเคราะห์ส่วนราชการ
สำนักงานพระพุทธศาสนา
e-Government
GovChannel
Ginfo
คณะกรรมการร่างรับธรรมนูญ
itd
กรมอนามัย
สาระดีๆ จากศาลปกครอง