ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม
นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตอารีย์รัตน์
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตืธรรม
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
นายธวัชชัย ไทยเขียว
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
พันตำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยความยุติธรรม
นายวิทยา สุริยะวงค์
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย
พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

พันตำรวจเอก สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
นายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
นายเรืองศักดิ์ สุวารี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
นายนิมิต ทัพวนานต์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

พ.ต.อ.ประเวศน์ มูลประมุข
ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
นายอภิชาติ จารุศิริ
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและการบริหารงานยุติธรรม
นางสาวรวิวรรณ จตุรพิธพร
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม

นายนิมิต ทัพวนานต์
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม
นางสาวรวิวรรณ์ ศรีวนาภิรมย์
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม

กรมคุมประพฤติ

นายประสาร มหาลี้ตระกูล
อธิบดีกรมคุมประพฤติ
นางอัญชลี พัฒนสาร
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
นายพยนต์ สินธุนาวา
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
นางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

นายสมณ์ พรหมรส
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
นางสาวเอมอร เสียงใหญ่
รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร
รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมบังคับคดี

นางอรัญญา ทองน้ำตะโก
อธิบดีกรมบังคับคดี
นางสาวสายรุ้ง มารมย์
รองอธิบดีกรมบังคับคดี
นางทัศนีย์ เปาอินทร์
รองอธิบดีกรมบังคับคดี

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์
อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นายอภิชาติ จารุศิริ
รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นางสาวศิริประกาย วรปรีชา
รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์
รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมราชทัณฑ์

พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์
อธิบดีกรมราชทัณฑ์
นายอายุตม์ สินธพพันธุ์
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
นายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
นายธวัชชัย ชัยวัฒน์
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
นายมณฑล แก้วเก่า
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
พันตำรวจโท ปกรณ์ สุชีวกุล
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

สำนักงานกิจการยุติธรรม

นายวัลลภ นาคบัว
ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม
นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย
รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม
นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร
รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์
ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
พันตำรวจโท ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์
รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
นายโกมล พรมเพ็ง
รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)

นายนิยม เติมศรีสุข
เลขาธิการ ป.ป.ส.
นายวิชัย ไชยมงคล
รองเลขาธิการ ป.ป.ส.
พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล
รองเลขาธิการ ป.ป.ส.
นายวีรวัฒน์ เต็งอำนวย
รองเลขาธิการ ป.ป.ส.

 

สำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตetda
e-Notice System
AIPA
ข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน
เน็ตประชารัฐ
Thailand Tourism Directory
นามสงเคราะห์ส่วนราชการ
สำนักงานพระพุทธศาสนา
e-Government
GovChannel
Ginfo
คณะกรรมการร่างรับธรรมนูญ
itd
กรมอนามัย
สาระดีๆ จากศาลปกครอง