ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
E-mail: somsak.t@moj.go.th
โทร: 0 2141 5409
ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
E-mail: thanakrit.j@moj.go.th
โทร: 0 2141 4949
นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม
E-mail: natthaphat.y@moj.go.th
โทร: 0 2141 6420
นายธนวัชร นิติกาญจนา
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
E-mail: thanawat.n@moj.go.th
โทร: 0 2141 4977
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
E-mail: wisit@moj.go.th
โทร: 0 2141 5111
นายวิทยา สุริยะวงค์
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย
E-mail: vitaya.s@moj.go.th
โทร: 0 2141 5115
นายวัลลภ นาคบัว
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม
E-mail: wallop.n@moj.go.th
โทร: 0 2141 5101
นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยความยุติธรรม
E-mail: sahakarn.p@moj.go.th
โทร: 0 2141 5105
นายนิยม เติมศรีสุข
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
E-mail: niyom.t@moj.go.th
โทร: 0 2141 5118

ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

นายนิมิต ทัพวนานต์
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
E-mail: nimit.d@moj.go.th
โทร: 0 2141 7530
นายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
E-mail: kittipat.d@moj.go.th
โทร: 0 2141 5428
นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
E-mail: triyarith.t@moj.go.th
โทร: 0 2141 7534
พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
E-mail: prawut.w@moj.go.th
โทร: 0 2141 4972
นางสาวเอมอร เสียงใหญ่
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
E-mail: aimon.s@moj.go.th
โทร: 0 2141 5427
นางจิรภา สินธุนาวา
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
E-mail: jirapa.s@moj.go.th
โทร: 0 2141 4976

ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

นายอภิชาต จารุศิริ
ที่ปรึกษาเฉพาะด้านนโยบาย และการบริหารงานยุติธรรม
E-mail: apichart.j@moj.go.th
โทร: 0 2141 5494
นางสาวรวิวรรณ จตุรพิธพร
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
E-mail: raviwan.j@moj.go.th
โทร: 0 2141 5110

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม

นางสาวรวิวรรณ์ ศรีวนาภิรมย์
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม
E-mail: rawiwan.s@moj.go.th
โทร: 0 2141 5103
นางสาวพัชรศรี ศรีเมือง
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม
E-mail: pacharasri.s@moj.go.th
โทร: 0 2141 5109

กรมคุมประพฤติ

นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต
อธิบดีกรมคุมประพฤติ
E-mail: vittawan.s@probation.mail.go.th
โทร: 0 2141 4902
นางธารินี แสงสว่าง
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
E-mail: tharinee.s@probation.mail.go.th
โทร: 0 2141 4709
พันตำรวจโท มนตรี บุณยโยธิน
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
E-mail: montree.b@probation.mail.go.th
โทร: 0 2141 4900
นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
E-mail: nuntarath.t@probation.mail.go.th
โทร: 0 2141 4700

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

นายเรืองศักดิ์ สุวารี
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
E-mail: ruangsak.s@rlpd.go.th
โทร: 0 2141 2705
นางทัศนีย์ เปาอินทร์
รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
E-mail: tussanee.p@rlpd.go.th
โทร: 0 2141 2706

กรมบังคับคดี

นางอรัญญา ทองน้ำตะโก
อธิบดีกรมบังคับคดี
E-mail: aranya.t@led.mail.go.th
โทร: 0 2881 4800
นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร
รองอธิบดีกรมบังคับคดี
E-mail: kerrchoke.k@led.mail.go.th
โทร: 0 2881 4802
นายเสกสรร สุขแสง
รองอธิบดีกรมบังคับคดี
E-mail: seaksan.s@led.mail.go.th
โทร: 0 2881 4806
นางสาวปนัดดา สินธุวิสุทธ์
รองอธิบดีกรมบังคับคดี
E-mail: panadda.s@led.mail.go.th
โทร: 0 2881 4805

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์
อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
E-mail: wkcifs@gmail.com
โทร: 0 2141 6451
นางสาวศิริประกาย วรปรีชา
รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
E-mail: siriprakai@hotmail.com
โทร: 0 2141 6456
นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์
รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
E-mail: natpassorn2504@gmail.com
โทร: 0 2141 6453
นายโกมล พรมเพ็ง
รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
E-mail: komol.moj@gmail.com
โทร: 0 2141 3558

กรมราชทัณฑ์

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์
อธิบดีกรมราชทัณฑ์
E-mail: ayuth@correct.go.th
โทร: 02 967 3334
นายธวัชชัย ชัยวัฒน์
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
E-mail: chaiyawat301@gmail.com
โทร: 02 967 3322
นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
E-mail: verakit_h@correct.go.th
โทร: 0 2967 2222 ต่อ 259
นายสิทธิ สุธีวงศ์
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
E-mail: ddgsitthi@gmail.com
โทร: 0 2967 3356

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
E-mail: korrawat@dsi.go.th
โทร: 0 2831 9888 ต่อ 55504
พันตำรวจโท ปกรณ์ สุชีวกุล
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
E-mail: prakorn@dsi.go.th
โทร: 0 2831 9888 ต่อ 55513
พันตำรวจโท สุภัทธ์ ธรรมธนารักษ์
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
E-mail: supat@dsi.go.th
โทร: 0 2831 9888 ต่อ 55531
พันตำรวจเอก อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
E-mail: akarapol@dsi.go.th
โทร: 0 2831 9888 ต่อ 55521

สำนักงานกิจการยุติธรรม

พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ
ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม
E-mail: phongthon44@gmail.com
โทร: 0 2141 3689
นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร
รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม
E-mail: p_suphunnee@oja.go.th
โทร: 0 2141 3737
นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก
รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม
E-mail: r_chaiwat@oja.go.th
โทร: 0 2141 3699

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล
ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
E-mail: songsak.r@cifs.mail.go.th
โทร: 0 2142 3461
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์ ไวยวุฒิ
รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
E-mail: worawee.w@cifs.mail.go.th
โทร: 0 2142 3463

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)

นายวิชัย ไชยมงคล
เลขาธิการ ป.ป.ส.
E-mail: wichaic@oncb.go.th
โทร: 0 2247 0901-19 ต่อ 10003
พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล
รองเลขาธิการ ป.ป.ส.
E-mail: suriyas@oncb.go.th
โทร: 0 2247 0901-19 ต่อ 10011
พันตำรวจโท ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์
รองเลขาธิการ ป.ป.ส.
E-mail: paisiths@oncb.go.th
โทร: 0 2247 0901-19 ต่อ 10015
นายธนากร คัยนันท์
รองเลขาธิการ ป.ป.ส.
E-mail: thanakornk@oncb.go.th
โทร: 0 2247 0901-19 ต่อ 10005

 

August Series 2021
E-learning(oic.go.th)
ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ทำหน้าที่นักจิตฯ
วารสารวิชาการ"Unisearch Journal"
สำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตetda
e-Notice System
AIPA
ข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน
เน็ตประชารัฐ
Thailand Tourism Directory
นามสงเคราะห์ส่วนราชการ
สำนักงานพระพุทธศาสนา
e-Government
GovChannel
Ginfo
คณะกรรมการร่างรับธรรมนูญ
itd
กรมอนามัย
สาระดีๆ จากศาลปกครอง