ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี
นายพงศธร สัจจชลพันธ์
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม
พลตำรวจเอก ดร.เรืองศักดิ์ จริตเอก
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
พลอากาศโท นวรัตน์ มังคลา
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
นายธวัชชัย ไทยเขียว
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
พันตำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยความยุติธรรม
นายวิทยา สุริยะวงค์
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย
นางกรรณิการ์ แสงทอง
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

พันตำรวจโท ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
ผศ.พท.นพ.เอนก ยมจินดา
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
พันตำรวจเอก สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
นายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
นายวสันต์ สิงคเสลิต
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
นายเรืองศักดิ์ สุวารี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

พ.ต.อ.ประเวศน์ มูลประมุข
ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
นายอภิชาติ จารุศิริ
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและการบริหารงานยุติธรรม
นางสาวรวิวรรณ จตุรพิธพร
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม

นายนิมิต ทัพวนานต์
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม
นางสาวรวิวรรณ์ ศรีวนาภิรมย์
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม

กรมคุมประพฤติ

นายประสาร มหาลี้ตระกูล
อธิบดีกรมคุมประพฤติ
นางอัญชลี พัฒนสาร
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
นายพยนต์ สินธุนาวา
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
นายมณฑล แก้วเก่า
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
นางสาวเอมอร เสียงใหญ่
รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร
รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมบังคับคดี

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
อธิบดีกรมบังคับคดี
นางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์
รองอธิบดีกรมบังคับคดี
นางศศิวิมล ธนศานติ
รองอธิบดีกรมบังคับคดี
นายพีระ อัครวัตร
รองอธิบดีกรมบังคับคดี

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์
อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธ์
รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นายอภิชาติ จารุศิริ
รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นางสาวศิริประกาย วรปรีชา
รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมราชทัณฑ์

พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์
อธิบดีกรมราชทัณฑ์
นายอายุตม์ สินธพพันธุ์
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
นายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
นายธวัชชัย ชัยวัฒน์
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
นางสาวเพลินใจ แต้เกษม
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

สำนักงานกิจการยุติธรรม

นายวัลลภ นาคบัว
ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม
นางศิวากร คูรัตนเวช
รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม
นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย
รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

นายสมณ์ พรหมรส
ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์
รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์
รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)

นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย
เลขาธิการ ป.ป.ส.
นายนิยม เติมศรีสุข
รองเลขาธิการ ป.ป.ส.
นายชลัยสิน โพธิเจริญ
รองเลขาธิการ ป.ป.ส.
นายวิชัย ไชยมงคล
รองเลขาธิการ ป.ป.ส.

 

Big Change 2018
แบบสำรวจผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2561
eGovernment Forum 2018
ข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน
เน็ตประชารัฐ
Thailand Tourism Directory
นามสงเคราะห์ส่วนราชการ
สำนักงานพระพุทธศาสนา
e-Government
ร่วมประกวดภาพถ่ายปั่นเพื่อแม่
GovChannel
Ginfo
คณะกรรมการร่างรับธรรมนูญ
itd
กรมอนามัย
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
แบบสำรวจผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2560
Amazing Thailand Tourism Year 2018