คู่มือ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์


กิจกรรม โดย คู่มือ
เข้าสู่ระบบ - คู่มือ
ร่างเอกสาร ผู้ร่าง คู่มือ
ร่างหนังสือเวียน ผู้ร่าง คู่มือ
ตรวจทาน / แก้ไขเอกสาร ผู้ตรวจทาน คู่มือ
ลงนาม / ส่งคืน ผู้ลงนาม กรณีมีเลขานำเสนองาน คู่มือ
การเสนอผ่าน ผู้เสนอผ่าน กรณีมีเลขานำเสนองาน คู่มือ
การเกษียนสั่งการ ผู้ที่ระบุเรียน กรณีมีเลขานำเสนองาน คู่มือ
การตรวจสอบการสั่งการ / ส่งต่อ / ปิดงาน - คู่มือ
การจองเลข - คู่มือ