ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ กระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2561

8 ก.พ. 2561 276 ครั้ง

ประธาน ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ (ปลัดกระทรวงยุติธรรม)

ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 เวลา 8.30-12.00 น.

ฝ่ายเลขา กลุ่มแผนงานและงบประมาณ


กิจกรรมอื่นๆ

ภาพกิจกรรม

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

โครงสร้างกระทรวงยุติธรรม

ภารกิจ/หน้าที่กระทรวง

ประวัติกระทรวงยุติธรรม

ตราสัญลักษณ์กระทรวงยุติธรรม