ประชุมการจัดทำแผนกลยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

13 ก.พ. 2561 448 ครั้ง

ประธาน นางกรรณิการ์  แสงทอง (รองปลัดกระทรวงยติธรรม)

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 เวลา 9.00-14.00 น.

ฝ่ายเลขา กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์


กิจกรรมอื่นๆ

ภาพกิจกรรม

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

โครงสร้างกระทรวงยุติธรรม

ภารกิจ/หน้าที่กระทรวง

ประวัติกระทรวงยุติธรรม

ตราสัญลักษณ์กระทรวงยุติธรรม