ประชุมการจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

8 ก.พ. 2561 443 ครั้ง

ประธานนางกรรณิการ์  แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8

ฝ่ายเลขา กลุ่มติดตามและประเมินผล สนย.


กิจกรรมอื่นๆ

ภาพกิจกรรม

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

โครงสร้างกระทรวงยุติธรรม

ภารกิจ/หน้าที่กระทรวง

ประวัติกระทรวงยุติธรรม

ตราสัญลักษณ์กระทรวงยุติธรรม