ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

22 ก.พ. 2560 - 23 ก.พ. 2560 575 ครั้ง

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ครั้งที่ 2/2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.


กิจกรรมอื่นๆ

ภาพกิจกรรม

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

โครงสร้างกระทรวงยุติธรรม

คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับการทำสัญญากู้ยืมเงินและตัวอย่างแบบสัญญ...

ประวัติกระทรวงยุติธรรม

ภารกิจ/หน้าที่กระทรวง