โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ "การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยเทคโนโลยี Big Data มาประยุกต์ใช้กับกระทรวงยุติธรรม

22 ก.ย. 2561 296 ครั้ง

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ "การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยเทคโนโลยี Big Data มาประยุกต์ใช้กับกระทรวงยุติธรรม หลักสูตรเทคโนโลยี Big Data สำหรับผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 8.30 - 16.30 ณ ห้องสัมมนา 01 วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี Big Data สำหรับการนำไปใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงานและประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร


กิจกรรมอื่นๆ

ภาพกิจกรรม

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

โครงสร้างกระทรวงยุติธรรม

ภารกิจ/หน้าที่กระทรวง

ประวัติกระทรวงยุติธรรม

ตราสัญลักษณ์กระทรวงยุติธรรม