ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมระยะ 5 ปี ครั้งที่ 2

14 มี.ค. 2562 141 ครั้ง

ประธาน พ.ต.ท.พงษ์ธร  ธัญญสิริ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 14.00-16.30 น. ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9

ฝ่ายเลขาฯ  กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์


กิจกรรมอื่นๆ

ภาพกิจกรรม

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

โครงสร้างกระทรวงยุติธรรม

ภารกิจ/หน้าที่กระทรวง

ประวัติกระทรวงยุติธรรม

ตราสัญลักษณ์กระทรวงยุติธรรม