ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

28 ก.พ. 2562 260 ครั้ง

ประธาน นางสาวพัชรศรี  ศรีเมือง นักวิชาการยุติธรรมเชี่ยวชาญ กพร. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

วันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 

ฝ่ายเลขา กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์


กิจกรรมอื่นๆ

ภาพกิจกรรม

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

โครงสร้างกระทรวงยุติธรรม

คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับการทำสัญญากู้ยืมเงินและตัวอย่างแบบสัญญ...

ประวัติกระทรวงยุติธรรม

ภารกิจ/หน้าที่กระทรวง