การประชุม หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงยุติธรรมกับปลัดกระทรวงยุติธรรม และขอรับนโยบายการบูรณาการงานตรวจสอบภายใน กระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

16 ต.ค. 2562 194 ครั้ง

การประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงยุติธรรมกับปลัดกระทรวงยุติธรรม และขอรับนโยบายการบูรณาการงานตรวจสอบภายในกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 


กิจกรรมอื่นๆ

ภาพกิจกรรม

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

โครงสร้างกระทรวงยุติธรรม

คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับการทำสัญญากู้ยืมเงินและตัวอย่างแบบสัญญ...

ประวัติกระทรวงยุติธรรม

ภารกิจ/หน้าที่กระทรวง