โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุุติธรรมเพื่อยกระดับการปฏิบัติงาน (กิจกรรมอบรมภาษาเขมรเบื้องต้น)

20 ก.ค. 2561 15:16 น.