• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรงแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กระทรวงยุติธรรม