• Slide 0
  • Slide 1

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปบทเรียนการดำเนินงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและแนวปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังการทุจริตและประพฤติ