• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปบทเรียนการดำเนินงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและแนวปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังการทุจริตและประพฤติ