• Slide 0

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปบทเรียนการดำเนินงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและแนวปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังการทุจริตและประพฤติ