กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำวัฒนธรรมองค์กรสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม