โครงการการฝึกอบรม หลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ" รุ่นที่ ๔ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑