• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4

ก.ยุติธรรม เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับบทบัญญัติความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญาที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม