• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4

กระทรวงยุติธรรมจัดโครงการประชุมรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ