• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7

เตรียมความพร้อมในการรับมือสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินตามแผนบริหารความต่อเนื่อง สป.ยธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕