เปิดศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม เขตพื้นที่ ๒ โดยครอบคลุมกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ และกลุ่มเขตกรุงธนใต้ จำนวน ๑๕ เขต