• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

ข่าวเด่น

อ่านทั้งหมด
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2565) ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

อ่านต่อ
แบบสรุปผลการดำเนินการ รอบ ๑๒ เดือน ตัวชี้วัด : การดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบสรุปผลการดำเนินการ รอบ ๑๒ เดือน ตัวชี้วัด : การดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบสรุปผลการดำเนินการ รอบ ๑๒ เดือน ตัวชี้วัด : การดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชกา...

อ่านต่อ

BANNER

กระทรวงยุติธรรม
รางวัลเลิศรัฐ
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) สป.ยธ.
ระบบคลังเครื่องมือ
จัดทำผังกระบวนงาน BPMN
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชกาาร
FACEBOOK