สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ฯ

ที่ ยธ02003/5314 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562