รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3

ที่ ยธ02003/3125 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 2

ที่ ยธ 02003/671 ลงวันที่ 30 มกราคม 2561 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ไตรมาสที่ 1