ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม/ข่าว พบ.

กิจกรรม : ข้อเสนอแนะในการพฒั นา และปรบั ปรุงงาน (SUGGESTION SYSTEM)

กิจกรรม : ข้อเสนอแนะในการพฒั นา และปรบั ปรุงงาน (SUGGESTION SYSTEM)

คู่มือ กิจกรรม : ข้อเสนอแนะในการพฒั นา และปรบั ปรุงงาน(SUGGESTION SYSTEM)
รายงานผลการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... (ฉบับอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา) วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

รายงานผลการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญ...

รายงานผลการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ....(ฉบับอยู่ระหว่างกา...
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ ๒๕

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ ๒๕

โครงการฝึกอบรม การพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ ...
โครงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมด้วยการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

โครงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมด้วยการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

โครงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมด้วยการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ระหว่างวันพุธที่ ๒๖ – วันศุกร์ที่ ๒๘ ม...
กิจกรรมการสื่อสารประจำเดือนภายใน พบ.

กิจกรรมการสื่อสารประจำเดือนภายใน พบ.

กิจกรรมการสื่อสารประจำเดือนภายใน พบ.