• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม พบ.

อ่านทั้งหมด
รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาบุคลากร กระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 3 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาบุคลากร กระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 3 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 3 เดือน (ตุ...

อ่านต่อ
รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากร สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากร สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากร สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระท...

อ่านต่อ

BANNER

FB - สถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม
FB - วัฒนธรรมองค์กร
Youtube - สถาบันพัฒนาบุคลากร
แจ้งเบาะแสร้องเรียน - ศปท.
ประเมินความพึงพอใจ - สถาบันพัฒนาบุคลากร
Website - MOJ
FB - กระทรวงยุติธรรม