ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม/ข่าว พบ.

รายงานผลการตรวจพื้นที่ การดำเนินกิจกรรม 5ส. ครั้งที่ 2 / คณะทำงาน 5ส. / คณะกรรมการ 5ส.

รายงานผลการตรวจพื้นที่ การดำเนินกิจกรรม 5ส. ครั้งที่ 2 / คณะทำงาน 5ส. / คณะกรรมก...

คณะทำงาน 5ส คณะกรรมการ 5ส รายงานการตรวจประเมินพื้นที่ ครั้งที่ 2
แผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  ประจำปีงบประมําณ พ.ศ. 2563 – 2565

แผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมําณ พ.ศ. 2563 – 2565

แผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมําณ พ.ศ. 2563 – 2565
สรุปผลความผุกพันต่อองค์กร

สรุปผลความผุกพันต่อองค์กร

สรุปผลความผุกพันต่อองค์กร
สรุปผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากร 2562

สรุปผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากร 2562

สรุปผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากร 2562
สรุปผลการประเมินการรับรู้และเข้าใจ รอบ 2 /2562

สรุปผลการประเมินการรับรู้และเข้าใจ รอบ 2 /2562

สรุปผลการประเมินการรับรู้และเข้าใจ รอบ 2 /2562
แผนการดำเนินกิจกรรม 5ส สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนการดำเนินกิจกรรม 5ส สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนการดำเนินกิจกรรม 5ส สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563