ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม/ข่าว พบ.

หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 26

หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 26

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 26...
ขอเชิญชวนบุคลากรส่งผลงานการประกวดบทละครสั้น

ขอเชิญชวนบุคลากรส่งผลงานการประกวดบทละครสั้น

ขอเชิญชวนบุคลากรส่งผลงานการประกวดบทละครสั้น เพื่อจัดทำสื่อวีดิทัศน์วัฒนธรรมองค์กร สป.ยธ. สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดน...
คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน : การออกแบบคำถามและจัดทำแบบประเมินผลผ่านระบบออนไลน์ https://online.fliphtml5.com/xppvg/zuqc/?fbclid...
(Top Executive Sharing)

(Top Executive Sharing)

พบ.ได้ จัดทำการถอดองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรม "การเสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในการทำงานจากผู้บริหารระดับ...
กิจกรรม : ข้อเสนอแนะในการพฒั นา และปรบั ปรุงงาน (SUGGESTION SYSTEM)

กิจกรรม : ข้อเสนอแนะในการพฒั นา และปรบั ปรุงงาน (SUGGESTION SYSTEM)

คู่มือ กิจกรรม : ข้อเสนอแนะในการพฒั นา และปรบั ปรุงงาน(SUGGESTION SYSTEM)
รายงานผลการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... (ฉบับอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา) วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

รายงานผลการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญ...

รายงานผลการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ....(ฉบับอยู่ระหว่างกา...