กรมบัญชีกลางมอบประกาศเกียรติคุณ และประกาศนียบัตร ด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปี 2562

กรมบัญชีกลางมอบประกาศเกียรติคุณ และประกาศนียบัตร ด้านการตรวจสอบภายในภา...

กรมบัญชีกลางมอบประกาศเกียรติคุณ และประกาศนียบัตรด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปี 2562

กระทรวงยุติธรรม จัดพิธีมอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ และโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2563

กระทรวงยุติธรรม จัดพิธีมอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ และโล่ประกาศเก...

กระทรวงยุติธรรม จัดพิธีมอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ และโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน...

การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ...

ค.ต.ป. ประจำกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมประชุมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบแ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวงานตรวจสอบภายใน

ภาพกิจกรรม

  • กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
  • กิจกรรม จิตอาสา
  • การปฏิบัติงานตรวจสอบและประเมินผลของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2562 ณ จ
  • โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
  • พิธีบรรพชาอุปสมบทอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิรา
  • กิจกรรม ณ สนามหลวง