พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านกิจการยุติธรรมและกฎหมายระหว่างกระทรวงยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านกิจการยุติธรรมและกฎหม...

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เข้าร่วมการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ (Joint Cabinet Retreat : JCR) ...

ปลัดกระทรวงยุติธรรมให้การต้อนรับผู้แทนกระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ปลัดกระทรวงยุติธรรมให้การต้อนรับผู้แทนกระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชนสาธา...

ในวันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้กา...

ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สป.ยธ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (Joint Commission - JC) ไทย - อินโดนีเซีย ครั้งที่ ๙ ณ เมืองย็อกยาการ์ตา อินโดนีเซีย

ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สป.ยธ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว...

ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สป.ยธ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (Joint Commission - JC) ไทย - อินโดนีเซีย ครั้งที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๔ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ เมืองย็อกยาการ์ตา...

ผู้แทนกลุ่มงานอาเซียน กองการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายของประเทศไทยสู่อาเซียน"

ผู้แทนกลุ่มงานอาเซียน กองการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ...

ผู้แทนกลุ่มงานอาเซียน กองการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายของประเทศไทยสู่อาเซียน (Strengthen Legal Aid Cooperation for ASEAN People)...

กองการต่างประเทศได้จัดทำฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน เรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย

กองการต่างประเทศได้จัดทำฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน เรื่องการให้ความช่วยเหล...

กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้จัดทำฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน เรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเมนูคลังเ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

  • กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ณ ลานต้นไม้บริเวณหน้าเสาธง (ทิศเหนือ) และบริเวณชั้น ๑ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
  • โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุุติธรรมเพื่อยกระดับการปฏิบัติงาน (กิจกรรมอบรมภาษาเขมรเบื้องต้น)
  • กิจกรรมจิตอาสา
  • กิจกรรม 5 ส กองการต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2561
  • Happy Workplace
  • อบรมการใช้งานเว็บไซต์