การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียน: แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียน: แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีใ...

กองการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียน: แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (AICHR Interregional Dialogue: Sharing Good Practices on Busine...

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านพิธีการและอำนวยการ เพื่อเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านพิธีการและอำนวยการ เพื่อเตรียมการจัดการประชุ...

เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านพ...

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย – เวียดนาม ครั้งที่ ๓

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย – เวียดนาม ครั้...

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม ๒๕๖๒ เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ถนนราชดำริ นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยนายอัสนีย์ สังขเนตร ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานป...

พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านกิจการยุติธรรมและกฎหมายระหว่างกระทรวงยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านกิจการยุติธรรมและกฎหม...

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เข้าร่วมการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ (Joint Cabinet Retreat : JCR) ...

ปลัดกระทรวงยุติธรรมให้การต้อนรับผู้แทนกระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ปลัดกระทรวงยุติธรรมให้การต้อนรับผู้แทนกระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชนสาธา...

ในวันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้กา...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

  • กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ณ ลานต้นไม้บริเวณหน้าเสาธง (ทิศเหนือ) และบริเวณชั้น ๑ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
  • โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุุติธรรมเพื่อยกระดับการปฏิบัติงาน (กิจกรรมอบรมภาษาเขมรเบื้องต้น)
  • กิจกรรมจิตอาสา
  • กิจกรรม 5 ส กองการต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2561
  • Happy Workplace
  • อบรมการใช้งานเว็บไซต์