โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการข้อมูลขนดใหญ่ Big Data มาประยุกต์ใช้กับกระทรวงยุติธรรม” หลักสูตร Data Science

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการข้อมูลขนดใหญ่ Big Data มา...

ในวันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดก...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการข้อมูลขนดใหญ่ Big Data มาประยุกต์ใช้กับกระทรวงยุติธรรม” หลักสูตร Business Intelligence

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการข้อมูลขนดใหญ่ Big Data มา...

ในวันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดก...

IT Update

ภาพกิจกรรม

  • ศท.มอบของขวัญปีใหม่ 2562
  • ศท. จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
  • ศทส. จัดกิจกรรม "น้ำใจดีๆ สู่...ศรีธัญญา"
  • ศทส. จัดมุทิตาจิต แด่...พี่รุ่งธรรม  เทียมระกิจ
  • กิจกรรม 5 ส  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
  • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานระบบสารสนเทศของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด