โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการข้อมูลขนดใหญ่ Big Data มาประยุกต์ใช้กับกระทรวงยุติธรรม” หลักสูตร Data Science

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการข้อมูลขนดใหญ่ Big Data มา...

ในวันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดก...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการข้อมูลขนดใหญ่ Big Data มาประยุกต์ใช้กับกระทรวงยุติธรรม” หลักสูตร Business Intelligence

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการข้อมูลขนดใหญ่ Big Data มา...

ในวันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดก...

อบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

อบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอ...

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)