วิสัยทัศน์

"บริหารจัดการงานกระทรวงยุติธรรมอย่างเป็นเลิศ"


กองกฎหมาย

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

เลขที่ 120 หมู่ 3
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 7
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทร: 0 2141 5283-5