การประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 3/2562

ประชุมร่วมระหว่างกระทรวงยุติธรรมกับสำนักงบประมาณเพื่อหารือแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวง...

การประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 2/2562