ผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนเชิงรุก “ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน” (Justice Care) ภายใน ...

ผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนเชิงรุก “ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน” (Justice Care) ภายใน ...

สรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มี.ค. 65)