ข่าวประชาสัมพันธ์

 กิจกรรมจัดเตรียมและพัฒนาสถานที่ ณ ที่ทำการกระทรวงยุติธรรม

กิจกรรมจัดเตรียมและพัฒนาสถานที่ ณ ที่ทำการกระทรวงยุติธรรม

กำหนดให้กอง/สำนัก/ศูนย์ รวมถึงหน่วยงานที่ร่วมใช้สถานที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและดูแลรักษา ดังนี้ พื้นที่ส่วนที่ 1 บริเ...
การประชุมคณะทำงานจิตอาสาของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

การประชุมคณะทำงานจิตอาสาของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

การประชุมคณะทำงานจิตอาสาของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น...
การประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการจิตอาสา ๙๐๔ กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

การประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการจิตอาสา ๙๐๔ กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

การประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการจิตอาสา ๙๐๔กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น ๔ เวลา ๐๙....