ก.ยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่ดิน-การถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน

ก.ยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่ดิน-การถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน

         ในวันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เพื่อเปิดโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ ๘ พร้อมทั้งพบปะประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ณ ที่ว่าการอำเภอ บ้านไร่ จังหวัดอุท ...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก

               เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศว ...

ก.ยุติธรรม หารือการเตรียมเสนอร่างกฎหมายยาเสพติด ๓ ฉบับเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ก.ยุติธรรม หารือการเตรียมเสนอร่างกฎหมายยาเสพติด ๓ ฉบับเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

      เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาและเตรียมการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ ...

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดประชุมหารือระหว่างภูมิภาคทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยนการดำเนินงานที่ดีด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดประชุมหารือระหว่างภูมิภาคทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยนการดำเนินงานที่ดีด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

         ในวันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ Conference Room ๑ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวปาฐกถาพิเศษในนามรัฐบาลไทย ในการประชุมหารือระหว่างภูมิภาคเพื่อแลกเปลี่ยนการ ดำเนินงานที่ดีด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษย ...

กระทรวงยุติธรรม หารือมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก เพื่อลดปัญหานักโทษล้นเรือนจำ

กระทรวงยุติธรรม หารือมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก เพื่อลดปัญหานักโทษล้นเรือนจำ

             ในวันเสาร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น     พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ก้าวผิดคิดพลาด...ให้โอกาสแก้ตัวใหม่" (มาตรการ ทางเลือกแทนการ ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ในโอกาสหารือข้อราชการร่วมกัน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ในโอกาสหารือข้อราชการร่วมกัน

         ในวันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ นายปีร์กะ ตา ...

“ยุติธรรม” ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

“ยุติธรรม” ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

             ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ค ...