ยธ. ขับเคลื่อนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map)

ยธ. ขับเคลื่อนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ ระดับจังหวัด/ภาค ที่เก ...

ยธ. เดินหน้าแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด

ยธ. เดินหน้าแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด

เมื่อวันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.)  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยพิจารณาแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติ ...

รมว.ยุติธรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รมว.ยุติธรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เมื่อวันพุธที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น.  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ โดยมี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ปปง. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมป ...

รมว.ยธ. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

รมว.ยธ. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

เมื่อวันพุธที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.  พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาร่างรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ (Progress Report) และการอนุญาตให้ผู้เสียหายจ ...

รมว.ยธ.มอบนโยบายด้านการพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

รมว.ยธ.มอบนโยบายด้านการพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.  พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  มอบนโยบายด้านยาเสพติดแก่คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้กลับคืนสู่ครอบครัว และสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้โดยไม่กลับมากระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ...

กระทรวงยุติธรรม ติดตามเร่งรัดการทำงาน กรณีขบวนการทำรถยนต์จดประกอบ

กระทรวงยุติธรรม ติดตามเร่งรัดการทำงาน กรณีขบวนการทำรถยนต์จดประกอบ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยงาน กรณีขบวนการทำรถยนต์จดประกอบ  ซึ่งประกอบด้วย กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมสรรพากร  กรมการขนส่งทางบก สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และสำนัก ...

ยธ. ประชุมร่วมภาครัฐ-เอกชน เสริมสร้างความเข้าใจในการตอบแบบประเมินจัดอันดับการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก

ยธ. ประชุมร่วมภาครัฐ-เอกชน เสริมสร้างความเข้าใจในการตอบแบบประเมินจัดอันดับการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการดำเนินการภายใต้กรอบการดำเนินการตามรายงานผล การจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business)  ในด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อต ...