ก.ยุติธรรม ติดตามความคืบหน้าแก้ปัญหาเด็กแว้น - กำหนด Zoning ร้านเหล้ารอบสถานศึกษา

ก.ยุติธรรม ติดตามความคืบหน้าแก้ปัญหาเด็กแว้น - กำหนด Zoning ร้านเหล้ารอบสถานศึกษา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการ ประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ครั้งที่ 1/2559 โดยมี พลเอก อภิชัย หงษ์ทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุ ...

ก.ยุติธรรม โชว์ผลงานสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลในรอบ ๑ ปี มุ่งเน้น “ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน”

ก.ยุติธรรม โชว์ผลงานสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลในรอบ ๑ ปี มุ่งเน้น “ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน”

เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานการแถลงผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมตามนโยบายรัฐบาล รอบ ๑ ปี  เพื่อเป็นการเสริมสร้างการรับรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม ให้แก่สื่อมวลชน และสาธารณชนได้รับทราบอย่างก ...

กระทรวงยุติธรรม หารือแนวทางการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map)

กระทรวงยุติธรรม หารือแนวทางการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map)

เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ  มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ (One Map) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาการเตรียมงานโครงการชี้แจงแนวทางการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ แบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑: ...

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ผ่านนิตยสาร IS AM ARE

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ผ่านนิตยสาร IS AM ARE

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  ให้สัมภาษณ์พิเศษผ่านนิตยสาร IS AM ARE  ครอบครัวพอเพียง ฉบับที่ 96 เดือนมกราคม 2559  ในประเด็นเกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและชีวิตประจำวัน  สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://issuu.com/ ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยพลเอก อภิชัย หงษ์ทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ H. E. Mr. Ivo Sieber เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย ...

ยธ. ส่งเสริมการพัฒนามาตรการทางเลือกอื่นแทนการจำคุก

ยธ. ส่งเสริมการพัฒนามาตรการทางเลือกอื่นแทนการจำคุก

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.  พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการ "ข้อกำหนดโตเกียวกับก้าวใหม่ของงานคุมประพฤติ" พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "นโยบายของกระทรวงยุติธรรมในการส่งเสริมข้อกำหนดโตเกียว" เพื่อพัฒนากระบวนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด โดยใช้มาตรการทางเ ...

ยธ. สนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรม เพื่อช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

ยธ. สนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรม เพื่อช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เพื่อรายงานผลการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา และพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีนายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทร ...