การประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

การประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ โดยมีพลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พันตำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต เลขา ...

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงานการนำยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการทางปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็กฯ ไปสู่การปฏิบัติ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงานการนำยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการทางปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็กฯ ไปสู่การปฏิบัติ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงานการนำยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการทางปฏิบัติของสหประชาชาติ ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในสาขาการป้องกันอาชญากรรม และความยุติธรรมทางอาญา ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีพลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  นายเอกชัย ช ...

กระทรวงยุติธรรม มอบเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ “เหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์”

กระทรวงยุติธรรม มอบเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ “เหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์”

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้ พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันท์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหาย ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิด ...

รมว. ยุติธรรม เป็นประธานการประชุม ศอตช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

รมว. ยุติธรรม เป็นประธานการประชุม ศอตช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  เพื่อหารือแนวทางการประสานงานของหน่วยงานราชการกับสำนักงาน ป.ป.ช. และ สำนักงาน ป.ป.ท. โดยกำหนด ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้านนิติมานุษยวิทยาประเทศอาเจนตินาฯ พร้อมคณะ เพื่อหารือความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านนิติมานุษยวิทยา ดีเอ็นเอ และงานด้านสิทธิมนุษยชน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้านนิติมานุษยวิทยาประเทศอาเจนตินาฯ พร้อมคณะ เพื่อหารือความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านนิติมานุษยวิทยา ดีเอ็นเอ และงานด้านสิทธิมนุษยชน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ Dr.Luis Fondebrider ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติมานุษยวิทยาประเทศอาเจนตินา และประธานองค์กรนิติมานุษยวิทยาแห่งประเทศอาเจนตินา พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมสัมมนาการจัดระบบฐานข้อมูล ด้านกระบวนการยุติธรรม ...

กระทรวงยุติธรรม มอบเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์

กระทรวงยุติธรรม มอบเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์

เมื่อวันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้ พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันท์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหาย ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ...

รมว.ยุติธรรม ประสานความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

รมว.ยุติธรรม ประสานความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เมื่อวันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การสร้างความเป็นธรรมในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” ในโครงการบูรณาการและประสานความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กับสมาคมอุตสา ...