“ยุติธรรม” จัดการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัลประทานจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

         ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๕.๑๕ น.
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
OPS Running Charity ๒๐๑๗ “จากศูนย์ฯ สู่สวน” 
ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ 
และพื้นที่โดยรอบโครงการนอร์ธ ปาร์ค ถนนวิภาวดี-รังสิต
ซึ่งจัดการแข่งขันโดยสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภายในองค์กร
และประชาชนทั่วไปตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 
พร้อมทั้งเพื่อนำรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม  และสนับสนุนกิจกรรมการกุศลและสาธารณประโยชน์


         ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
๑) วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร (Over all) ชิงถ้วยรางวัลประทานจาก 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
๒) เดิน-วิ่ง ระยะทาง ๕ กิโลเมตร (Fun Run) ซึ่งผู้เข้าแข่งขันทุกท่าน
จะได้รับเหรียญรางวัลภายหลังจากเข้าเส้นชัย
โดยมีผู้สมัครทั้งชายและหญิง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๓๔๓ คน 


         สำหรับผลการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร มีดังนี้
๑) ประเภทชาย รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ รับถ้วยรางวัลจากแท่นหน้าพระฉายาลักษณ์
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้แก่ คุณสุทัศน์ กัลยาณกิตติ สถิติ ๓๗.๒๙ นาที
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๒-๕ รับถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้แก่
คุณเสฎวุฒิ ธนาเอกนิธิวัฒน์ สถิติ ๓๘.๐๒ นาที
ว่าที่ร้อยตรีวรรณพล คชเถื่อน สถิติ ๓๘.๔๒ นาที
คุณภานุมาศ พิมพิรัตน์ สถิติ ๔๓.๔๐ นาที
และคุณพูลศักดิ์ คำพิทำ สถิติ ๔๔.๐๒ นาที
๒) ประเภทหญิง รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ รับถ้วยรางวัลจากแท่นหน้าพระฉายาลักษณ์
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้แก่ คุณวันเพ็ญ สุดรักษ์ สถิติ ๔๘.๕๒ นาที
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๒-๕ รับถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้แก่
คุณภรจริม นิลยนิมิต สถิติ ๕๒.๒๕ นาที
คุณพัชรินทร์ รณศิริชัยรัตนา สถิติ ๕๒.๓๔ นาที
คุณขวัญดาว จะรัตน์ สถิติ ๕๓.๑๗ นาที
และคุณปวีทิพย์ วัชรแสงไทย สถิติ ๕๓.๔๖ นาที


         ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า 
การออกกำลังกายด้วยวิธีการเดินและวิ่ง เป็นกิจกรรมเพื่อสุขภาพที่มีประโยชน์
ต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ เหมาะสมกับคนทุกเพศทุกวัย 
นอกจากนี้ การออกกำลังกายในลักษณะดังกล่าว ยังทำให้เกิดการผ่อนคลายจากการทำงาน 
ส่งเสริมให้บุคลากรและประชาชนทั่วไปมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง 
มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไป


ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --